Laden ... Even geduld ...

Onze nieuwsbrief


Alg Voorwaarden

1.Algemeen
1.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. eXenon.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

2.Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bij voorraad is 1 a 2 werkdagen.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Annuleren van de order
Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Ook de reeds door ons gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4.Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief BTW en excl. verzendkosten.

5.Overeenkomst
5.1 Een overeenkomst tussen eXenon.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door eXenon.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
5.2 eXenon.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

6.Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite eXenon.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.Geschillen
7.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
7.2 Op alle overeenkomsten en transacties van eXenon.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

8.Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van eXenon.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
8.2 eXenon.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
8.3 eXenon.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart eXenon.nl uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

9.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen eXenon.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij eXenon.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

10.Garantie
10.1 Alle producten waarbij een garantie termijn van toepassing is wordt vermeldt bij het desbetreffende product. Is dit niet vermeld dan geldt er geen garantie termijn voor het desbetreffende product.
10.2 De huismerk xenon kits welke eXenon.nl verkoopt hebben standaard een garantie termijn van 12 maanden op de ballasten en 12 maanden op de lampen. Einzelmann xenon 36 maanden op de ballasten en 12 maanden op de lampen.